fbpx

Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de Contractació de productes o serveis (en endavant, «Condicions») a través de la pàgina web bsqstore.com, propietat de BSQ TRADE SA, d’ara endavant, PRESTADOR, les dades de contacte que trobareu també a l’Avís legal d’aquesta web.

Aquestes Condicions podran ser modificades en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment de realització de comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

  • Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
  • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als que envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contratants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és BSQ TRADE SA, amb domicili social a Carrer Bartomeu Vicent Ramon, 20-07820 Sant Antoni de Portmany (Illes Balears), NIF A57651606 i amb telèfon d’atenció a client/USUARI 971803052.

I de l’altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l’PRESTADOR.


Objecte del contrate

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte o servei concret.


Procedimient de contratació

L’usuari, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos ia no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que d’acord amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

15. Informació sobre la gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRATACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.


2. ENVÍO DE PEDIDOS

El PRESTADOR no enviarà cap comanda o activarà cap servei fins que s’hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant habitualment mitjançant la distribució pròpia de l’empresa i de la MISSATGERIA EXPRESS (DHL, SEUR, UPS, FEDEX, CORREOS EXPRESS, etc.), segons la destinació designat per l’USUARI.

Falta d’execució del contrate a distància

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’USUARI, falses, inexactes o incompletes.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.

Correspon a l’usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sinó una activació d’uns serveis, sent aquests directament descarregats de la pàgina web, el PRESTADOR informarà prèviament l’usuari respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.3. DRET DE DESISTIMIENT

El client té dret a desistir el Contracte, sense necessitat de justificar la seva decisió, en el termini màxim de 14 dies naturals des del moment en què rep la seva comanda. per exercir el dret de desistiment haurà de contactar amb BSQ Store per indicar la seva decisió de desistir el contracte.

S’ha de tenir en compte en el moment de la devolució no incloure cap producte aliè a la web de BSQ Store. No ens farem responsables de la mateixa i no es retornarà ni el producte ni l’import corresponent.

“D’acord amb les excepcions a el Dret de Desistiment regulat en RDL 1/2007 no s’admetrà la devolució d’aquells productes configurats a mida (personalitzats)”

Haurà de realitzar el reintegrament al consumidor de l’import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d’enviament abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hàgim estat informats de la decisió de desistiment del contracte del consumidor utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor per a la transacció inicial, llevat que el consumidor hagi disposat expressament el contrari i sempre que el consumidor no incorri en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Un cop l’usuari hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, en el domicili de BSQ TRADE SA, Carrer Bartomeu Vicent Ramon, 20 – 07820 Sant Antoni de Portmany (Illes Balears).

Si ho desitja, pot fer ús de el següent formulari, emplenat i ens l’envia per correu electrònic a desistimients@bsqstore.com.

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a: c) El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l’consumidor i usuari o clarament personalitzats.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: BSQ TRADE SA, Carrer Bartomeu Vicent Ramon, 20-07.820 Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)
Telèfon: 971803052
Mail: contacte@bsqstore.com


Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució a l’conflicte.

Enlaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de BSQ TRADE SA o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.8. PREU I PLAÇ DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a l’producte o servei adquirit.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció a client del PRESTADOR 971803052 o via correu electrònic a l’adreça contacte@bsqstore.com.


9. GASTOS DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicació, ni d’instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.

Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost, ja que es calculen pel pes dels productes i per la direcció de lliurament.

La tarifa màxima de transport aplicada és la següent:

Península fins a 2 Kg: 20 €
Península> 2 kg fins a 10 kg: 50 €
Península> 10 kg: 60 €

Fora península fins a 2 Kg: 30 €
Fora península> 2 kg fins a 10 kg: 60 €
Fora península> 10 kg: 70 €

10. FORMAS DE PAGAMENT, CÀRREGS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

  • Transferència bancària: s’aplicarà un descompte del 0 % per pagament immediat.

  • Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs, pagaments ràpids de Google Pay i Apple Pay, Paypal, Alipay. El pagament amb targeta no s’acceptarà si supera els 15.000 €.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al comprador, banc emissor, Comerciant o titular de la targeta o targetes.


11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’han d’observar els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de facturació.
2. – Comprovació de la direcció d’enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Realitzar la comanda (comprar).

Un cop processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic a l’departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.Comandes (sol·licituts de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic a l’usuari confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament i / o lliurament aproximat.

12. GARANTÍES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció. Tots tenen un període de garantia de dos anys, d’acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.


13. GARANTÍES I DEVOLUCIONS

Tots els articles disposen de la garantia legal i s’envien a fabricant, que en cada cas determina condicions especifics de cada producte. Si és un producte electrònic protegit per contrasenya, abans d’enviar a servei s’haurà d’eliminar qualsevol bloqueig que pugui existir i recorda sempre fer còpia de seguretat de les dades emmagatzemades. La política de privacitat obliga que esborrem en qualsevol cas qualsevol dada personal que pogués haver emmagatzemat. L’equip es torna posat a nou i en ocasions pot canviar-se. Qualsevol consulta sobre garanties, comunica amb: garantia@bsqstore.com i serà atesa el més aviat possible.

La garantia dels productes oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels productes amb el contrate

1. Excepte prova en contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies de el cas algun d’ells no sigui aplicable:

a) S’ajusten a la descripció i qualitats manifestades per BSQ TRADE SA.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de BSQ TRADE SA en el moment de la celebració de el contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte de el mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per BSQ TRADE SA.

2. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat el mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per BSQ TRADE SA o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració de el contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats per l’usuari.

Informació sobre garanties:

II) Responsabilitat del PRESTADOR i drets de l’USUARI

BSQ TRADE SA respondrà davant l’usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte. BSQ TRADE SA reconeix a l’usuari el dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa de l’preu i a la resolució de el contracte.

De conformitat amb l’article 6 de el Codi Civil, qualsevol renúncia prèvia dels drets de l’USUARI o actes realitzats en frau seran nuls.


III) Reparació i sustitució dels productes

1. Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució de la mateixa, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’usuari comuniqui a BSQ TRADE SA l’opció triada, ambdues parts s’han d’atenir. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que disposa l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte en conformitat amb el contracte.

2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a BSQ TRADE SA costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per l’USUARI.IV) Regles de la reparació o sustitució del producte

La reparació i la substitució s’ajustaran a les següents regles:

a) Seran gratuïtes per l’USUARI.

Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

b) Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels productes i la finalitat que tinguessin per l’USUARI.

c) La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà des que l’usuari posi el producte a disposició BSQ TRADE SA i conclourà amb el lliurament a l’usuari del producte ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del producte reparat, BSQ TRADE SA respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin en el producte defectes de el mateix origen que els inicialment manifestats.

d) La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament de el nou producte. A l’producte substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.

e) Si conclosa la reparació i lliurat el producte, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la substitució de la mateixa, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa de l’preu o la resolució de l’contracte en els termes de l’article V.

f) Si la substitució no aconsegueix posar el producte en conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació de la mateixa, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa de l’preu o la resolució de el contracte en els termes dels articles V i VI.

g) L’usuari no podrà exigir la substitució en el cas de productes no fungibles, ni tampoc quan es tracti de productes de segona mà.


V) Rebaixa del preu i resolució del contrate

La rebaixa del preu i la resolució de l’contracte procediran, a elecció de l’usuari, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del producte i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per l’USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.


VI) Criteris per la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hagués tingut en el moment del lliurament d’haver estat d’acord amb el contracte, i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

VII) Plaços

1. BSQ TRADE SA respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En els productes de segona mà, BSQ TRADE SA i l’Usuari podran pactar un termini menor, que no podrà ser inferior a un any des del lliurament.

Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el producte es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l’índole de la falta de conformitat .

2. Excepte prova en contra, el lliurament s’entén feta el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.

3. L’acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del lliurament del producte.

4. L’usuari ha d’informar BSQ TRADE SA de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Excepte prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’usuari ha tingut lloc dins el termini establert.VIII) Acció contra el productor

Quan a l’usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a BSQ TRADE SA per falta de conformitat dels productes amb el contracte de compravenda, pot reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del producte.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessament, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per BSQ TRADE SA, el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels productes, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S’entén per productor, el fabricant d’un producte o l’importador de la mateixa en el territori de la Unió Europea, o qualsevol persona que es presenti com a tal a l’indicar en el producte el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

Qui hagi respost davant de l’USUARI, disposarà de el termini d’un any per a repetir de responsable de la manca de conformitat. Aquest termini es computa a partir de el moment en què es va completar el sanejament.

Les devolucions realitzades a la nostra seu de C / Bartomeu Vicent Ramon 20, 07820 Sant Antoni són gratuïtes. Es descomptarà de l’import a retornar, només en cas que el producte pateixi una depreciació pel fet d’haver estat obert, usat.

Si la devolució requereix una recollida a casa de el client hi ha una tarifa segons el producte a retornar:

Productes de menys de 10 kg una tarifa plana de 9,90 Euros IVA Inclòs.

Productes de més de 10 kg una tarifa de 30 euros IVA inclòs, per unitat a recollir.

Aquests preus són aplicables a més d’un preu de depreciació si fos el cas.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

“La nostra entitat es troba adherida a Confianza Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d’Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594.400, CIF G85804011, Carrer la Palma 59, Baix A., 28015 Madrid (Espanya ), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es). Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem als consumidors que, com a entitat adherida i en els termes de el Codi Ètic, els usuaris podran acudir text complet del document per a la resolució alternativa de eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formularioreclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat de AUTOCONTROL. A més et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show”.

15. – Informació sobre la gestió dels residus de aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

A BSQ Store apostem per la responsabilitat social ambiental i estem compromesos en preservar i cuidar el medi ambient. Per això oferim totes les comoditats per tal que et puguis desfer dels teus RAEE. sense que suposi una càrrega per a tu.

En cas de NO voler beneficiar-se de la nostra gestió RAEE, es farà constar a la factura de compra el refuso de la mateixa, només a efectes de traçabilitat dels residus, d’acord amb la normativa en endavant esmentada.

A manera d’informació, el Reial decret 110/2015 incorpora les directrius de la Directiva RAEE 2012/19 / UE que regula la gestió dels residus a la Unió Europea

Es realitzarà la recollida gratuïta dels productes rebutjats pels clients, per al seu reciclatge, sempre que siguin de similars característiques als que hagin comprat en línia, bé en el lloc on es lliurin els productes adquirits o bé al domicili de el client quan es realitzi el lliurament, o posteriorment.

DECLARACIÓ DE BSQ STORE SOBRE LA COMPRA DE EQUIPS AMB GASOS FLUORATS

Per les presents condicions de compra, BSQ Store declara que ha informat al comprador que en la compra d’un equip no hermèticament segellat i càrrec amb gasos fluorats té l’obligació que la instal·lació aquest equip es dugui a terme per part d’una empresa habilitada amb personal certificat per a la seva instal·lació d’acord amb el Reial Decret 2115/2017, de 17 de Febrer, i el Reglament de la (UE) 517/2014, sobre gasos fluorats d’efecte hivernacle així com la seva obligació de remetre’ns en un termini d’un any la declaració acreditativa de l’acompliment d’aquest requisit legal.

Podeu descarregar la documentació legal de les noves obligacions en la comercialització d’equips de climatització fent clic aquí juntament amb els annexos d’obligatòria cumplimetación. Si l’enllaç de descàrrega no li funcionarà pot sol·licitar-nos una còpia per correu electrònic a contacte@bsqstore.com

Abrir el chat